Výbory konferencie

Odborný garant konferencie:

Mgr. Michaela Guillaume, PhD. - Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

Vedecký výbor konferencie:

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. - Katedra archívnictva a PVH FF UK

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Fakulta architektúry STU v Bratislave

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. -  Katedra pomocných vied historických a archívneho štúdia na FF UK v Prahe

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, PhD. - Fakulta architektúry ČVUT v Prahe

 

Organizačný výbor konferencie:

Mgr. Miroslava Kuracinová Valová, PhD. - predseda organizačného výboru

Ing. arch. Alexandra Škrinárová, PhD.

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.